SK EN

iFaktury.sk

rýchlo

Faktúry vytvoríte naozaj rýchlo, za pár minút máte faktúru pripravenú na tlač.

 

ľahko

Tvorba faktúr nikdy nebola taká jednoduchá, pár krokov a faktúra je hotová.

 

lacno

Službu môžete v základnej verzii využívať dokonca zadarmo !!!

 

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ Platon Technologies, s.r.o., so sídlom Hlavná 3,927 01 Šaľa, Slovenská Republika

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľ je živnostníkom uvedeným v záhlaví Obchodných podmienok, ktorý prevádzkuje portál iFaktury.sk.
  2. Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila registračný formulár iFaktury.sk a súhlasila s Obchodnými Podmienkami pri registrácii.
  3. Portál iFaktury.sk poskytuje vytváranie faktúr online bez potreby inštalácie softvéru. Cieľom je zjednodušiť Užívateľom vytváranie a správu faktúr, informácií o odberateľoch a evidenciu platieb za tieto faktúry. Prevádzka portálu iFaktury.sk sa riadi Obchodnými Podmienkami, ktoré zakladajú právne vzťahy medzi Poskytovateľom: Platon Technologies, s.r.o., so sídlom Hlavná 3,927 01 Šaľa, Slovenská Republika (ďalej len "Prevádzkovateľ") a každou fyzickou alebo právnickou osobou ktorá sa rozhodne registrovať na portáli iFaktury.sk a využívať služby poskytované na tomto portáli (v platenej aj bezplatnej verzii).
  4. Prevádzkovateľ vydáva tieto Obchodné podmienky v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb,, Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „ Zmluva“ ) uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a právnickými a fyzickými osobami, ktoré využívajú služby Prevádzkovateľa v súlade so Zmluvou ( ďalej len „ Užívatelia“) a vzťahujú sa na všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. V prípade rozporu medzi ustanovením Zmluvy a Obchodných podmienok alebo odchýlnymi dojednaniami v Zmluve a Obchodných podmienkach majú prednosť dojednania uvedené Zmluve.
  5. Bezplatnou verziou sa rozumie prístup k službám na portáli iFaktury.sk po splnení podmienok, postupov a v rozsahu uvedenom v bode 2 Obchodných Podmienok iFaktury.sk
  6. Platenou verziou sa rozumie prístup prístup k službám na portáli iFaktury.sk po splnení podmienok a postupov, v rozsahu uvedenom v bode 3 Obchodných Podmienok iFaktury.sk
 2. Registrácia Užívateľov bezplatnej verzie služieb na iFaktury.sk a rozsah služieb poskytovaných bezplatne
  1. Podmienkou používania bezplatnej verzie služieb na portáli iFaktury.sk je registrácia a súhlas s Obchodnými Podmienkami iFaktury.sk
  2. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením a odoslaním registračného formulára Užívateľom, ktorý sa nachádza na webových stránkach iFaktury.sk, a súhlasom s Obchodnými podmienkami iFaktury.sk. Bez tohto súhlasu nebude umožnená registrácia a ani využívanie akýchkoľvek služieb na portáli iFaktury.sk . Súhlasom s Obchodnými Podmienkami iFaktury.sk sa Užívateľ zaväzuje ich dodržiavať. V opačnom prípade mu bude prístup k službe zablokovaný Prevádzkovateľom.
  3. Užívateľovi bude po registrácií a súhlase s týmito obchodnými podmienkami umožnený prístup do bezplatnej verzie služieb iFaktury.sk v tomto rozsahu:
   • Neobmedzené množstvo uložených odberateľov a ich správa
   • 10 vystavených faktúr za obdobie jedného roka od dňa registrácie, s reklamou portálu iFaktury.sk uvedenej na každej bezplatne vystavenej faktúre
   • Evidencia o zaplatených faktúrach
   • Možnosť posielania faktúr na emailovú adresu
   • Na minimálne mesačné obdobie odo dňa registrácie
  4. Rozsah bezplatných služieb môže Prevádzkovateľ kedykoľvek zmeniť, bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa
 3. Užívateľov Platenej verzie služieb na iFaktury.sk a spôsob uzatvorenia Zmluvy
  1. Podmienkou používania platenej verzie služieb na portáli iFaktury.sk je registrácia a súhlas s Obchodnými Podmienkami iFaktury.sk
  2. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením a odoslaním registračného formulára Užívateľom, ktorý sa nachádza na webových stránkach iFaktury.sk, a súhlasom s Obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa. Bez tohto súhlasu nebude umožnená registrácia a ani využívanie akýchkoľvek služieb na portáli iFaktury.sk
  3. Registrovaný užívateľ si môže objednať platenú službu týmto spôsobom:
   1. V prípade záujmu o platené služby vyplní registrovaný užívateľ objednávkový formulár na stránkach iFaktury.sk, v ktorom špecifikuje predplatenú dobu objednania služby
   2. Po potvrdení objednávky Užívateľom na stránke iFaktury.sk mu bude automaticky vygenerovaná Zálohová Faktúra obsahujúca všetky detaily o objednanej službe spolu s údajmi o platbe Prevádzkovateľovi.
   3. Odoslanie objednávkového formulára, vyjadrenie súhlasu s obchodnými podmienkami Užívateľom a zaplatenie Zálohovej faktúry je považované za návrh Užívateľa na uzatvorenie Zmluvy. Zmluva je uzatvorená prijatím návrhu Užívateľa Prevádzkovateľom, t.j. pripísanou platbou na účet Prevádzkovateľa v plnej sume za objednanú službu, sprístupnením platenej verzie portálu iFaktury.sk a zaslaním Faktúry – daňového dokladu o zaplatení za objednanú službu emailom na emailovú adresu, ktorú užívateľ uviedol pri registrácii. Detaily a rozsah služieb poskytovaných v platenej verzii bude určený v Zmluve.
   4. Na uzatvorenie Zmluvy nie je právny nárok. Registrácia Užívateľa je dobrovoľná.
   5. Zálohová faktúra musí byť vyplatená do 14 dní od jej vystavenia. Ak k platbe do 14 dní nedôjde, považuje sa objednávka za zrušenú. Pre opätovné objednanie služby je potrebné zopakovať postup v bode 3.3 tohto článku.
   6. Do 7 dní po pripísaní peňazí na účet Prevádzkovateľa bude užívateľovi umožnený prístup do platenej zóny iFaktúry.sk na predplatené obdobie a na službu ktorú si objednal a uhradil. Prvým dňom predplateného obdobia je deň aktivovania tohto prístupu Prevádzkovateľom. Posledným dňom predplateného obdobia je deň, v ktorom vyprší predplatené obdobie.
 4. Všeobecné pravidlá registrácie platné pre Užívateľov platenej aj bezplatnej verzie
  1. Každý Užívateľ je povinný pri registrácii vyplniť v registračnom formulári úplné a pravdivé nasledujúce identifikačné údaje: meno a priezvisko, obchodné meno, adresu trvalého bydliska (miesto podnikania) sídla fyzickej/právnickej osoby (skutočnú adresu, nie P. O. BOX), e-mailovú adresu, heslo, identifikačné číslo a DIČ a údaj o platcovi DPH.
  2. V prípade akejkoľvek zmeny údajov je Užívateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne alebo prostredníctvom e-mailovej pošty oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu údajov vyplnených pri registrácií, vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na schopnosť Užívateľa plniť záväzky zo Zmluvy.
  3. Užívateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, ktoré uviedol pri vyplňovaní registračného formulára. V prípade porušenia informačných povinností zodpovedá Užívateľ za škodu tým spôsobenú podľa všeobecných záväzných právnych predpisov.
  4. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky oznámenia mu budú posielané prostredníctvom e-mailovej pošty na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácií. Prevádzkovateľ nezodpovedá za následky spojené s nedoručeným oznámením na adresu uvedenú Užívateľom uvedenú z dôvodu, že taká adresa nie je v prevádzke alebo nie je Užívateľom používaná.
  5. Pri registrácií si Užívateľ zvolí svoje užívateľské meno (emailová adresa) a heslo. Užívateľské meno nesmie porušovať práva tretích osôb, najmä práv na ochranu mena, firmy alebo práva k ochrannej známke a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Užívateľ je povinný udržať svoje heslo v tajnosti a neposkytovať ho tretím osobám. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím Hesla alebo iného prístupového kódu neoprávnenou osobou.
  6. Užívatelia majú prístup k svojím údajom a môžu ich na webových stránkach Prevádzkovateľa zmeniť. Užívatelia sú taktiež oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o ich odstránenie zo systému iFaktury.sk.
  7. Po uzatvorení Zmluvy zriadi Prevádzkovateľ Užívateľovi užívateľský účet, ktorý umožní Užívateľovi používať webovú stránku a ďalšie služby Prevádzkovateľa. Užívateľský účet je neprevoditeľný na tretiu osobu. Pokiaľ je uskutočnený úkon z užívateľského účtu, platí, že úkon uskutočnil Užívateľ.
 5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

   Okrem iných povinností uvedených v týchto Obchodných podmienkach má Prevádzkovateľ tieto povinnosti:

  1. Umožniť prístup k bezplatnej verzii v rozsahu uvedenom v bode 2.3 týchto obchodných podmienok každému registrovanému Užívateľovi, ktorý splnil podmienky registrácie.
  2. Po zadaní objednávky od Užívateľa na stránkach iFaktury.sk vystaviť Zálohovú Faktúru s popisom objednanej služby, sumou k úhrade a informáciami k platbe.
  3. Do 7 dní od pripísania platby na účet umožniť Užívateľovi prístup do platenej zóny portálu iFaktury.sk na objednané obdobie v rozsahu objednaných a zaplatených služieb definovaných v Zmluve.
  4. Odoslať faktúru – daňový doklad emailovou poštou na emailovú adresu Užívateľa uvedenú pri registrácii
  5. Na základe písomnej žiadosti Užívateľa o zaslanie podpísaného originálu faktúry v tlačenej forme je povinný Prevádzkovateľ zaslať túto faktúru poštou do 14 dní od doručenia žiadosti. Náklady spojené s doručením tejto faktúry hradí Užívateľ.
  6. Dodržiavať zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  7. Okrem iných práv uvedených v týchto Obchodných Podmienkach má Prevádzkovateľ tieto práva:

  8. Zmeniť ceny a rozsah služieb, ktoré poskytuje. Tieto zmeny budú publikované na stránkach iFaktúry.sk .
  9. Zmeniť podmienky používania bezplatných služieb a to bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa.
  10. Na úhradu dlžnej sumy za poskytnuté Služby Užívateľom služieb podľa týchto Obchodných Podmienok a platného Cenníka
  11. Na náhradu škody spôsobenej Užívateľom konaním v rozpore s týmito Obchodnými Podmienkami.
  12. Kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb a to i voči konkrétnemu Užívateľovi alebo tretej osobe, ak táto zneužíva služby iFaktury.sk, alebo existuje podozrenie z ich zneužitia.
  13. Neposkytnúť službu, ak Užívateľ nemá splnené všetky záväzky voči Prevádzkovateľovi
  14. Zaviesť dodatočné spôsoby ochrany iFaktury.sk a prístupu Užívateľov na iFaktury.sk, pričom Užívateľ je povinný rešpektovať dodatočné spôsoby ochrany.
  15. Informovať Užívateľa o Službách poskytovaných prostredníctvom iFaktury.sk formou priamych e-mailov a iných foriem písomného styku čím nedochádza k porušeniu príslušných ustanovení zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame.
  16. Na základe súhlasu Užívateľa kontaktovať Užívateľa za účelom priameho marketingu (vrátane prezentácie produktov a služieb za účelom ich uplatnenia na trhu) svojich alebo ňou poskytovaných produktov a služieb formou zasielania písomností, prostredníctvom elektronických komunikácií, najmä formou telefonického kontaktu, zasielania faksimilných správ, krátkych textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS), pričom Užívateľ má právo takýto kontakt kedykoľvek zakázať, a to prejavom vôle doručeným Prevádzkovateľovi v písomnej alebo elektronickej forme.
  17. Zrušiť možnosť/právo využívať Služby Užívateľovi v prípade jeho konania v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ nemá povinnosť uchovávať Užívateľom zaznamenané informácie na iFaktury.sk po takomto zrušení.
  18. Bez zbytočného odkladu dočasne zamedziť prístup Užívateľa služieb k informáciám uloženým prostredníctvom iFaktury.sk automatickým spôsobom, a to na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším Užívateľom, ako aj právo takéto informácie odstrániť potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené alebo prístup k nim bol zamedzený alebo súd, resp. orgán dozoru nariadil ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim.
  19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripojiť na záver odoslaných e-mailových správ odkazy vo forme URL sprevádzané reklamnými sloganmi.
  20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup Užívateľom do systému, ktorí porušia podmienky ustanovené týchto Obchodných podmienkach a v Zmluve.
 6. Práva a povinnosti Užívateľa

   Okrem iných povinností uvedených v týchto Obchodných podmienkach má Užívateľ tieto povinnosti:

  1. Poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť bezpečnosť osobných údajov Užívateľa pred neoprávneným prístupom a konať potrebné opatrenia k ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Tieto údaje môže Prevádzkovateľ sprístupniť len so súhlasom subjektu osobných údajov alebo v prípadoch stanovených Zmluvou alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Užívateľ so súhlasom s Obchodnými podmienkami vyjadruje svoj súhlas s uchovaním a spracovaním osobných údajov, t.j. najmä v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska (miesta podnikania) sídla, telefón, e-mailovej adresy, identifikačných údajov ako IČO, DIČ, IČ DPH a bankové spojenia(čísla účtov, názvy bánk kde sú účty vedené). V prípade právnickej osoby jeho obchodnej firmy ( názov, sídlo /miesto podnikania), telefón, e-mailová adresa, mena a priezviska osôb oprávnených konať za právnickú osobu, a ďalšie údaje, ktoré Užívateľ Prevádzkovateľovi poskytne alebo sprístupní.
  3. Súhlas s poskytnutím osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a Užívateľ to môže kedykoľvek odvolať. Ak Užívateľ odvolá svoj súhlas, je Prevádzkovateľ opravnený Zmluvu ukončiť.
  4. V registračnom formulári poskytnúť Prevádzkovateľovi aktuálne a pravdivé údaje. Zároveň vyjadruje výslovne svoj súhlas s ich spracovaním.
  5. Vyplnením a potvrdením registračného formulára dať na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto Obchodných podmienok, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb na stránkach iFaktury.sk dodržiavať.
  6. Zaplatiť Prevádzkovateľovi zálohovú faktúru vystavenú na základe jeho objednávky v stanovenej lehote splatnosti. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola fakturovaná suma pripísaná na účet Prevádzkovateľa služieb.
  7. Nepoškodzovať dobré obchodné meno Prevádzkovateľa služieb a ním poskytovaných služieb.
  8. Neposkytnúť svoje heslo tretím osobám a ani ho inak nezverejniť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikne porušením povinnosti používateľa uchovať svoje vlastné heslo v tajnosti.
  9. Ddodržiavať morálne zásady, a teda nesmie umiestňovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, pornografické alebo hanlivé materiály. Prevádzkovateľ služieb si preto vyhradzuje právo na monitorovanie a cenzurovanie zadaných údajov.
  10. V prípade záujmu o zverejnenie chráneného označenia resp. ochrannej známky predložiť oprávnenie o používaní chráneného označenia resp. ochrannej známky. Majiteľ ochrannej známky (zadávateľ) je oprávnený požadovať od Prevádzkovateľa zverejnenie údaja, že ide o ochrannú známku, vrátane čísla zápisu ochrannej známky do registra. V takom prípade je zadávateľ povinný spolu s objednávkou zaslať Prevádzkovateľovi služieb i kópiu osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra, prípadne výpis z registra.
  11. Skontrolovať reklamné označenia, ktoré zadá Prevádzkovateľovi služieb ako šíriteľovi jeho reklamy na zverejnenie, či nie sú zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné služby, ktorá je ako ochranná známka zapísaná do registra. Trestnoprávnu zodpovednosť za porušovanie práv k ochrannej známke ako i zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená zásahom do práv ochrannej známky, znáša výlučne používateľ.
 7. Prehlásenie Prevádzkovateľa, zodpovednosť za škodu a chyby
  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje aktualizovať obsah portálu iFaktúry.sk v rozsahu poskytovania služieb a v pravidelných intervaloch avšak za správnosť a aktuálnosť obsahu nenesie zodpovednosť.
  2. Prevádzkovateľ využíva základne prvky ochrany web stránky, jej obsahu a súvisiacich databáz a nepoužíva kryptované pripojenia ani žiadne ďalšie špeciálne zabezpečenia ochrany údajov Užívateľov. V prípade útoku na obsah stránok iFaktúry.sk a súvisiacich databáz Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadne škody vzniknuté Užívateľom ani tretím stranám.
  3. Služby sú poskytované bez garancie ich kvality alebo vhodnosti na účel zamýšľaný Užívateľom. Užívateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené správnym ako aj nesprávnym používaním služieb Prevádzkovateľa na portáli iFaktury.sk .
  4. Obsah poskytovaný portálom iFaktury.sk môže Užívateľ využívať len pre svoju potrebu. Obsah nie je možné kopírovať a šíriť ďalším osobám bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
  5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, že:
   1. Obsah bude bez chýb a vhodný na účel zamýšľaný Užívateľom,
   2. Stiahnutie Obsahu a jeho využívanie Užívateľom nebude mať vplyv na údaje a informácie uložené na počítačovom zariadení Užívateľa,
   3. Užívateľ nesprávne použije služby na iFaktury.sk a za nesprávnosť údajov zadaných Užívateľom, z ktorého môžu vzniknúť škody Užívateľovi, Prevádzkovateľovi alebo tretím stranám
  6. Prevádzkovateľ nezodpovedá:
   1. za služby sprístupnené prostredníctvom iFaktury.sk, ktoré poskytujú tretie strany,
   2. za zníženie kvality alebo výpadky portálu iFaktury.sk spôsobené treťou stranou,
   3. za spôsob a následky nastavenia služieb poskytovaných Prevádzkovateľom alebo koncového zariadenia zo strany Užívateľa,
   4. pri poskytovaní Služieb zabezpečujúcich komunikáciu cez sieť internet za bezpečnosť informácií, údajov a súborov prenášaných prostredníctvom týchto Služieb, ani za ich stratu, skreslenie, poškodenie alebo zničenie.
  7. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služieb, po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín.
  8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne zneužitie údajov poskytnutých Užívateľom o sebe, svojich odberateľoch, faktúrach a všetkých informáciách súvisiacim s využívaním služieb na portáli iFaktúry.sk
  9. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu záruku a nenesie zodpovednosť za správnosť výstupov ani za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť aj nepriamo použitím tejto aplikácie užívateľovi alebo tretej osobe. Prevádzkovateľ nemá povinnosť nahradiť používateľovi alebo tretej osobe akékoľvek nepriame, následné, vedľajšie či ďalšie iné zvláštne škody. Výstupné produkty užívateľ prijíma v stave ako sú publikované a ich používanie realizuje na vlastnú zodpovednosť.
 8. Zmeny obchodných podmienok
  1. Obchodné podmienky platia v plnom rozsahu pre bezplatných užívateľoch aj bez uzatvorenia Zmluvy.
  2. Obchodné podmienky pre užívateľov platenej verzie sú súčasťou Zmluvy a tvoria časť jej obsahu.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky jednostranne zmeniť a zmeny zverejniť na iFaktury.sk.
  4. V prípade, že Užívateľ so zmenou Obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený Zmluvu vypovedať do 14 dní od jej zverejnenia. Ak Užívateľ nevypovie Zmluvu v tejto lehote, považuje sa to, že súhlasí s touto zmenou Obchodných podmienok
 9. Záverečné ustanovenia a účinnosť
  1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Užívateľovi dňom jeho registrácie u Prevádzkovateľa na stránkach iFaktury.sk. Užívateľ vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje svoj registračný formulár s cieľom využívať služby Prevádzkovateľa na stránkach iFaktury.sk.
  2. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 28.02.2010. V Ľuboticiach dňa 28.02.2010
Sledujte nás na Facebooku